کلاسهای آموزش زبان انگلیسی پرسنل باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن دوره آموزش زبان انگلیسی را در ادامه تحقق اهداف آموزشی و استمرار کلاس های تخصصی و مهارتی، برای پرسنل محترم باشگاه برگزار میکند.
مهندس فریدونی مدیر عامل باشگاه افزودند به منظور ارتقاء دانش فنی و مهارتی پرسنل محترم باشگاه دوره آموزش زبان انگلیسی در دو سطح و با تعداد ۲۷ نفر از پرسنل باشگاه توسط واحد تحقیقات و تعالی سازمانی با تدریس اساتید مجرب و متخصص آقایان اشکان وکیلی و محمد ابن علی و با مدیریت دکتر امیرعلی عقیلی آغاز گردیده است.